Nieuws

HET REGEERAKKOORD

Terug naar overzicht
11 oktober 2017

Het regeerakkoord; wat zijn nu eigenlijk de gevolgen?
Wat zijn de gevolgen van het regeerakkoord op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en de toekomstvoorzieningen? En wat betekent het akkoord voor de woning- en arbeidsmarkt? Hoffelijk Financieel analyseerde het akkoord.

In een overzicht opgemaakt door Hoffelijk Financieel valt op het gebied van belastingen en toeslagen onder andere te lezen dat AOW-gerechtigden geen AOW-premie meer betalen (box 1). Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van naar €30.000 (€60.000 voor partners). In de komende kabinetsperiode wordt een stelsel uitgewerkt van vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijk behaalde rendement.

Hypotheekrenteaftrek
Qua aftrekposten wordt het volgende gemeld: “Het tarief waartegen aftrekposten aftrekbaar zijn, wordt vanaf 2020 voor alle aftrekposten in vier stappen verlaagd met drie procentpunt per jaar naar het basistarief van 36,93%. Dit geldt dus niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de zelfstandigenaftrek.”Op het gebied van sociale zekerheid valt te lezen dat naast het verplicht eigen risico voor de basisverzekering (die gelijk is gebleven aan de huidige €385) vanaf 2019 maximaal €250 per verzekeringsjaar van toepassing zal zijn voor de eigen bijdrage voor vergoede geneesmiddelen.

Woningmarkt
De gevolgen voor de woningmarkt bestaan uit de loan to value-ratio die niet verder wordt verlaagd dan tot 100% marktwaarde van de woning. “Het percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt sneller afgebouwd. Vanaf 2020 bedraagt de afbouw drie procentpunt per jaar, totdat in 2023 het basistarief van 36,9% wordt bereikt. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt gecompenseerd door een verlaging van het eigenwoningforfait naar 0,6%.” Ook wordt vermeld dat de wet-Hillen na alle ophef uiteindelijk niet in 20 maar in 30 jaar wordt uitgefaseerd.

IOW en AOW
Wat betreft de inkomensvoorziening voor oudere werklozen is het volgende bepaald: “Voor ouderen die werkloos of arbeidsongeschikt raken, wordt de IOW-uitkering met vier jaar verlengd. Op die manier hoeven zij niet eerst hun eigen vermogen aan te spreken en hoeft het inkomen van de partner niet in mindering te worden gebracht met de uitkering. Om deze regeling betaalbaar te houden, stijgt de leeftijdsgrens van de IOW vanaf 2020 mee met de AOW-leeftijd.

Aantrekkelijker maken vast contract
De differentiatie WW- en WIA-premie komt op het volgende neer: “De lasten van de eerste zes maanden WW worden nu per sector omgeslagen. Om een vast contract aantrekkelijker te maken, kan voortaan gekozen worden voor een vorm waarbij contracten voor onbepaalde tijd een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd.” In het akkoord valt ook terug te lezen dat de er strenger toezicht zal worden op de WIA instroom waardoor mensen minder snel volledig arbeidsongeschikt zullen worden verklaard.

Gevolgen arbeidsmarkt
Qua arbeidsrecht wordt bij meerjarencontracten (langer dan twee jaar) de proeftijd verhoogd van twee maanden naar drie maanden. Bij onbepaalde tijd wordt dit verhoogd van twee naar vijf maanden. “Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden in plaats van na twee jaar.” Payrollwerknemers ontvangen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als andere werknemers van de inlener. Wat loondoorbetaling bij ziekte betreft: “De loondoorbetalingverplichting bij ziekte wordt bij kleine werknemers (tot 25 werknemers) één jaar in plaats van twee jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan tijdens het tweede jaar over naar het UWV. Voor het bekostigen van de loondoorbetaling in het tweede jaar komt er een kostendekkende premie voor de kleine werkgevers.” Het ontslagrecht wordt versoepeld waarbij het mogelijk wordt om medewerkers te ontslaan bij een opstapeling van ontslaggronden.

Wat betekent het voor ondernemers?
De dividendbelasting wordt afgeschaft. “Om belastingontwijking tegen te gaan wordt wel een bronbelasting op rente en royalty’s geheven op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen.” Het akkoord haakt ook in op belastingontduiking. Er wordt een zwarte lijst opgesteld met landen die niet meewerken op het gebied van belastingen. Aftrekbaarheid van vreemd vermogen wordt beperkt waardoor financiering met eigen vermogen aantrekkelijker wordt gemaakt. Verder scherpt het akkoord de criteria van de zzp’er aan. “Om een duidelijker onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemer wordt in de wet duidelijker omschreven wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de Wet DBA vervangen.”

Aangaande het nieuwe pensioenstelsel komt de SER binnenkort met een advies over de hervorming. “Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de sterke elementen van het huidige pensioenstelsel (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling, en fiscale ondersteuning) in stand blijven.” In 2020 moeten de plannen zijn afgerond. “Doorsneesystematiek wordt afgeschaft: de leeftijdsonafhankelijke premie wordt verplichtgesteld en de opbouw past bij de ingelegde premies.”

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Bron. AM Magazine. 

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK