Nieuws

Oorlog in OekraÏne en verzekeringen

Terug naar overzicht
07 maart 2022

Sinds de Russische inval verandert de situatie in Oekraïne voortdurend.

Dit raakt ons allemaal. En kan, ook door nieuwe sancties, effect hebben op verzekerden en op hoe verzekeraars moeten omgaan met wet- en regelgeving.  Hier bieden wij meer informatie over de situatie in Oekraïne in relatie tot verzekeren. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met ons!

Sanciewet en regelgeving
De sanctielijsten (ook die van de VS) worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Lees dagelijks de informatiepagina van DNB voor de laatste stand van zaken wat betreft sancties. 

Wees alert op sancties
Bedrijven en vooral financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten momenteel extra alert zijn op toevoegingen aan de sanctielijsten in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Swift-sancties gaan vanaf 12 maart in. Ook is er een verbod op sanctie-omzeiling.

Sanctiewetgeving en verzekeraars
Onder de Nederlandse Sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten. Er staan hoge boetes op het niet naleven van sanctiewetgeving. Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan. Deze regels gelden ook ten aanzien van andere zakelijke relaties, zoals schadeherstelbedrijven of het cateringbedrijf op kantoor. Dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. Een ‘hit’ moet bovendien worden gemeld aan de toezichthouder.  

Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht. In dit geval vanwege de oorlog in Oekraïne.

Reisverzekeringen
De situatie in een land kan snel veranderen, bekijk voordat je een reis boekt altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn leidend voor reisverzekeraars en kunnen gevolgen hebben voor de dekking van je reis- en annuleringsverzekering. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar.

Reisadviezen aangescherpt
De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is ‘rood’ voor heel Oekraïne. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om naartoe te reizen. De overheid heeft aangeraden om er in geen geval heen te reizen en heeft duidelijk gemaakt dat zij niet kunnen helpen. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven. 

Reisverzekering 
Ben je op dit moment in Oekraïne? Registreer je dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo weten zij dat je in het land bent en blijf je op de hoogte van de laatste informatie. 

Als het reisadvies rood is, zoals dat van Oekraïne, dan biedt je reisverzekering soms geen dekking voor schades die je oploopt wanneer je ervoor kiest om tóch af te reizen. Ga dit altijd na bij je eigen verzekeraar.  

Annuleringsverzekering 
Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering, omdat je de reis liever niet meer maakt. Neem contact op met je reisbureau, touroperator of vervoersmaatschappij om te overleggen over de mogelijkheden. Je hebt altijd het recht de reis te annuleren. Maar houd er rekening mee dat je verplicht bent de reissom te betalen die je op dat moment verschuldigd bent. 

Kedietverzekeringen
Het risico dat een bedrijf loopt wanneer het producten of diensten levert aan debiteuren gevestigd in de Oekraïne en deze prestaties pas na levering hoeven te worden betaald (zogenoemd ‘handelskrediet’), is als gevolg van de oplopende spanning in de regio verder toegenomen. In reactie op de ontwikkelingen is het goed om dit risico te heroverwegen en mogelijk maatrgelen te treffen bijvoorbeeld door nieuwe leveringen te doen op basis van vooruitbetaling of door het verkrijgen van aanvullende garanties. De dekking die kredietverzekeraars bieden aan leveranciers kan als gevolg hiervan verder worden aangepast, zowel in termen van beschikbare dekkingscapaciteit als op het gebied van premie en voorwaarden. 

Auto-, en motorrijtuigenverzekeringen
Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars meldt dat er consequenties zijn nu meerdere Russische banken zijn/worden uitgesloten van SWIFT.

Transportverzekeringen
Ook de transportsector heeft te maken met de inval van Rusland in Oekraïne en het afsluiten van het luchtruim, waterwegen en grenzen. Security officers van rederijen krijgen vanuit de kustwacht direct signalen door vanuit het ministerie over aanvullende maatregelen die gelden bij een verhoging van het dreigingsniveau. Oekraïne is voor zeeschepen inmiddels afgesloten gebied.  De in goederentransportverzekeringen gebruikelijke oorlogsclausule (M3) is in werking getreden. Dit heeft meestal gevolgen voor de dekking. 

Cyberverzekeringen
Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar. Waarschuwing NCTV desinformatie en cyberdreiging in Nederland.

Rechtsbijstandsverzekeringen
Het conflict in Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen.

Levensverzekeringen
Bij levensverzekeringen is de kans aanwezig dat overlijden als gevolg van oorlogshandelingen niet verzekerd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in een gebied verblijft met een negatief reisadvies. 

Verbod op verzekeren van schades door molest
Het is een reguliere schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoet. Het verbod geldt alleen voor verzekeraars onder Nederlands toezicht. Bijkantoren van buitenlandse partijen kunnen voor Nederlandse klanten wél dekking bieden tegen vormen van molest.  

Verzekeraars die molest wél mogen verzekeren
Voor onderlinge verzekeraars is een wettelijke uitzondering gemaakt. Voor die verzekeraars geldt het hierboven beschreven verbod niet. Daarbij gaat het specifiek om onderlinge waarborgmaatschappijen met zetel in Nederland en ondernemingen op onderlinge grondslag met zetel buiten Nederland die uitsluitend schadeverzekeringen aangaan met betrekking tot schade die veroorzaakt kan worden door, of ontstaan uit, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.   

Ook in zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het toegestaan om molestrisico's te verzekeren met de algemeen gebruikelijke molestclausules. Dat mag zolang De Nederlandsche Bank (DNB) daar geen bedenkingen tegen naar voren heeft gebracht.  

Wat is (groot) molest?
Molest zijn grootschalige, door menselijk handelen veroorzaakte, gewelddadige calamiteiten. Oorlog en andere grootschalige calamiteiten zijn vaak uitgesloten van dekking vanwege het cumulatierisico en het mogelijk in gevaar brengen van de financiële stabiliteit van verzekeraars. Sommige vormen ervan zijn dan ook  wettelijk geregeld.  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Bron.  Verbond van Verzekeraars

Eijmans maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen.

OK